Karakteristikat agronomike të kultivarëve kryesore të huaj të ullirit.

Frantoio.

 

 • Është kultivar italian, sjellë në Shqipëri që  në vitin 1956. Aktualisht në strukturën e mbjelljeve në Shqiperi zë  6-8%.
 • Bima, ka rritje mesatare/bujshme, degëzat prodhuese janë të holla dhe të përkulura.
 • Është kultivar autofertil, me prodhimtari të qëndrueshme. Fruti është i gjatë, me madhësi mesatare dhe peshë 2-2.5 gr. Rrrezja e vajit arrin në  18%.
 • Afati më i mirë i vjeljes për vendin tonë, është 10 Tetor – 10 Nëntor.
 • Nuk i duron temperaturat e larta, por është tolerant ndaj temperatrave të ulta. Është i qëndrueshem ndaj syrit të palloit, por preket shumë nga miza e ullirit.

 

Kultivari 'Frontoio'

Leccino.

 

 • Kultivar italian, i introduktuar në Shqipëri për para më shumjë se 30 vjetësh.
 • Bima, ka rritje mesatare, kurorë të gjerë, degëza prodhuese ½ të larta.
 • Fruti, oval,  mesatar në dimensione, ka maturim te hershem dhe uniform, pesha mesatare 2.5- 3.5 gr, në vitet kur ka pak prodhim deri në 6 gr, asimetrik në formë. Rrezja e  vajit në frutin e freskët arrin në 16 – 18%.
 • Është tolerant ndaj të ftohtit dhe syrit të palloit, por është i ndjeshëm ndaj tymthit të ullirit.
 • Distancat e rekomanduara të mbjelljes mbi nënshartese me farë  janë 6 x 6 m dhe mbi nënshartesa vegjetative 6 x 5 m dhe  5 x 5 m.

Kultivari 'Leccino'.

Koroneiki.

 

 • Ka origjinë nga Greqia,është i përhapur në shumë territore deri Italinë e Jugut.
 • Bima ka rritje mesatare, kënd të gjerë të degëve bazë dhe kurorë të shkrifët.
 • Fruti me përmasa dhe peshë të vogël, deri 2-3 gr, me asimetri të lehtë, me majë dhe pak i shtypur  në bazë. Rrezja e vajit arrin në mbi 22%, dhe me vecori të mira organoleptike.
 • Është vetpllenues dhe pjalmues i mirë për kultivarë të tjerë me origjinë greke.
 • Ka prodhueshmëri të qendrueshme. Është i qëndrueshëm ndaj thatësirës dhe temperaturave të ulta. Është gjithashtu i qëndrueshëm ndaj syrit të palloit, por preket nga tuberkulozi.
 • Distancat e rekomanduara të mbjelljes janë 6 x 5 m dhe 5 x 5 m.

Kultivari 'Koroneiki'.

Halkidiki.

 

 • Kultivar me origjinë greke, futur në Shqipëri vetëm vitet e fundit.
 • Bima është me rritje mesatare.  Ka kurorë të dëndur dhe hyn mesatarisht herët  në prodhim.
 • Lulëzimi është mesatar, pjesërisht autofertil. Fruti është i madh, me peshë 7 – 10 gr, formë vezake/zgjatur, asimetrik, me thumb në majë.
 • Është kultivarë për konservim të gjelbër. Ngjyra e frutit është e zbehtë, me shumë lenticela, me veti të dobëta në përpunim. Rrezja e vajit arrin deri në 20%.
 • Është kultivar mesatarisht i qëndrueshëm, ka aftësi mesatare rrënjëzimi. Është i qëndrueshëm ndaj të ftohtit, mund të kultivohet deri 600 m lartësi.
 • Është i qëndrueshëm ndaj syrit të palloit dhe preket pak nga tuberkulozi.
 • Distancat e rekomanduara të  mbjelljes janë (nënsharteseë fare  6 x 6 m kur mbillet mbi nënshartesa farore  dhe 6 x 5 m e 5 x 5 m, kur mbillet mbi nënshartesa vegjetative.

 

Kultivari 'Halkidiki'.

Arbequino.

 

Kultivar me origjinë spanjolle, i përhapur shumë në Spanje, Portugali, Francë, SHBA, Australi, Itali, Marok, Tunizi dhe vitet e fundit edhe në Shqipëri.

 • Bima ka rritje të kufizuar, degët dalin në kënd të gjerë, kurora në total është e hapur, dëndësia e kurorës mesatare dhe i ruan mirë degëzimet veshëse.
 • Fruti është i vogël, sferik, i rregullt dhe simetrik në pamje. Raporti tul/ bërthamë është mesatar. Fruti  në pjekje merr ngjyrë të zezë.
 • Është kultivar autfertil, hyn në prodhim shumë herët, piqet herët dhe jep prodhime të qendrueshme.  Rrezja e vajit është e lartë dhe vaji konsiderohet shumë cilësor.
 • Është i qëndrueshëm ndaj të ftohtit dhe kripëzimit, por është i ndjeshëm ndaj mizës së ullirit, dhe tuberkulozit dhe disi më pak ndaj syrit të palloit.
 • Kultivohet deri në 600 m lartësi mbi nivelin e detit, ndërsa distancat më të pranueshme të kultivimit janë 4 x 2.5 m ose deri 1000 bimë/ha.

 

Kultivari 'Arbequina'.