LISTA E KANDIDATEVE QE DO TE FTOHEN PER BISEDIME PER LIDHJEN E KONTRATAVE TE FINANCIMIT TE PROJEKTEVE PER GRANTE PER PERMIRESIMIN E TEKNOLOGJIVE TE PRODHIMIT- FAZA II

Ka përfunduar shqyrtimi teknik i aplikimeve te fazes se dyte për grante të vogla për përmirësimin e teknologjive të prodhimit të bimëve dhe mbarështimit të kafshëve. Vlerësimi i tyre është bazuar në procedurat dhe kriteret për përcaktimin e projekteve fituese (http://keshilluesibujqesor.al/?page_id=2636) dhe kriteret e pikëzimit të aplikimeve për grantet konkurruese (http://keshilluesibujqesor.al/?page_id=2636 ).

Në vijim të këtij procesi, do të fillojnë diskutimet për realizimin e kontratave me personat e përfshirë në listën e meposhtme. Per kete aresye, të gjithë personat e përfshirë në liste, janë të ftuar që deri në datë 14.09.2015 të depozitojnë pranë Zyrës së Informacionit të Bankers, dokumentet e mëposhtëm;

  1. Certifikatë familjare
  2. Vërtetim të pronësisë mbi tokën ku do të realizojnë projektin (lëshuar nga zyrat e regjistrimit të pasurisë, ose komunat përkatëse) dhe hartën bashkëshoqëruese.

 

Nr. rendor Emri Objekti i projektit Vendbanimi Vleresimi teknik i propozimit
1 Dashuri Grembi Ndertim serre Beline 38
2 Entela Nushi Kultivim ne tunele te perkohshem Marinez 36
3 Jetmir Plaka Sistem ujitje Marinez 33
4 Xhevit Grembi Kultivim ne tunele te perkohshem Beline 31
5 Meiçan Grembi Sistem ujitje Beline 30
6 Ramadan Grembi Sistem ujitje Beline 30
7 Rahman Grembi Ndertim serre Beline 30
8 Vangjel Grembi Sistem ujitje Beline 30
9 Gezim Grembi Sistem ujitje Beline 30
10 Kastriot Zhupani Ndertim serre Marinez 30
11 Harilla Kaçelli Sistem ujitje Marinez 29
12 Suard Zhupani Sistem ujitje Marinez 28
13 Mario Gjishti Sistem ujitje Beline 28
14 Haxhi Gjishti Sistem ujitje Beline 28
15 Festim Pirra Sistem ujitje Marinez 28
16 Petrit Gremi Sistem ujitje Beline 27
17 Hasan Nurka Sistem ujitje Marinez 26
18 Arian Grembi Sistem ujitje Beline 26