Krasitja e shkurtër prodhuese e mollës dhe e dardhës me kurore të drejtuara dhe të detyruara.

 

Rregulla te pergjithshme të krasitjes së shkurtër prodhuese. 

Krasitja e shkurtër prodhuese është metode tradicionale e përdorur ne format kordon për te  mbajtur prodhimin afër kordonit, duke formuar hallka te përhershme prodhuese te përbëra nga degëza te shkurtra dhe torbeste.  Krasitja e shkurtër zbatohet edhe si forme plotësuese ne krasitjen e gjate,  për ta kombinuar atë me dege te përhershme prodhuese ne pozicione ku nuk mund te leme dega te gjata,  sepse shkaktojmë dendësim te tyre, ose kur dega ndodhet afër vazhdueseve për te mos i konkurruar. Gjithashtu, kur largësia e rekomanduar e degëve ne krasitjen e gjate nuk mund të sigurohet me ane te rrallimit, aplikojmë midis dy degëve te gjata krasitje te shkurtër, për te mos shkaktuar zhveshje, apo dendësim të tepruar. Një krasitje  e tille e kombinuar do te ishte më e rekomandueshme.

  1. Shkurtimi i degëve. Ne krasitjen dimërore behet shkurtimi  i degëve drunore ne 3- 4 sytha   Si rregull, kur dega ka rritje mesatare nga  sythat e lënë do te zhvillohen 2-3 dege drunore dhe 1-2 dege te shkurtra. 

 

2.   Gjate verës (Qershor) ose dimrin tjetër pritet degëza  mbi degëzën prodhuese (te shkurtër).

3.   Verën e ardhshme, nga degëza e shkurtër do te formohen fruta ne maje dhe anash 1-2 degëza te shkurtra, te cilat ne dimër, nuk krasiten.

4. Kur degëzat prodhuese komplekse, dendësohen dhe vjetrohen,  bëjmë rrallimin dhe afrimin e tyre me degën kryesore duke hequr degëzat e shkurtra nga brenda, si dhe ato qe ndodhen ne lartësi.  

Vitin tjeter krasitja do behet mbi dy degezate aferta me degen kryesore.