Postime më Shkurt 2011

Torfa, kategoritë e torfave dhe shfrytëzimi i tyre si substrate për prodhimin e fidanëve.

Shfrytëzimi i torfës si substrat për prodhimin e bimëve, është rekomanduar që në fillimet e shekullit të 18-të. Që nga fillimi i shekullit të 19-të, torfa ka qenë subjekt studimesh për botanistët, kimistët, mikrobiologët dhe shkencëtarë të tjerë.

Torfa formohet nga

Kalbëzimi i fidanëve të perimeve (Pithium spp.)

 

Shenjat e sëmundjes.

Midis organizmave kërpudhore përgjegjës për kalbëzimin e fidanave në shtretër, me rëndësi parësore konsiderohen ato të gjinisë Pithium, si P. debarianum dhe P. ultimum, prekjet e të cilëve shkaktojnë një “shtrëngim” dhe hollim të qafës së kërcellit si

Kanceri bakterial i domates ( Corynebacterium michiganense)

Shenjat e sëmundjes.

 

Shenjat e para të sëmundjes konsistojnë në përkuljen nga lart dhe më pas tharjen e gjetheve. Në gjethe vërehen rrypëzime gjatësore të çngjyrosura në korrespondencë të të cilave formohen plagë të thella, të ashtuquajturat kancere.

[caption id=”attachment_1504″ align=”aligncenter” width=”300″

Arkiva
Regjistrohuni Për Të Rejat