Postime më Janar 2011

Prodhimi dhe përgatitja për shartim e nënshartesave të agrumeve.

 

Fidanishtja frutore është vendi ku përgatiten  nënshartesa dhe fidanët e agrumeve apo edhe drufrutorëve të tjerë. Nënshartesat e agrumeve   mund të prodhohet në mënyra të ndryshme; nëpërmjet shumëzimit me farë, me copa të gjelbra vegjetative, ose sytha dhe  meristema në

Çrregullimet fiziologjike të agrumeve për shkak të mungesës ose teprices se kalciumit dhe magnezit.

 

Kalciumi dhe magnezi janë elementë të domosdoshëm për aktivitetin normal të bimëve. Funksionet e tyre në bimë janë të shumëllojshme dhe influencojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen dhe prodhimin e bimëve të kultivuara.

Roli i kalciumit në bimë. Kalciumi është

Krasitja e shkurtër prodhuese e mollës dhe e dardhës me kurore të drejtuara dhe të detyruara.

 

Rregulla te pergjithshme të krasitjes së shkurtër prodhuese. 

Krasitja e shkurtër prodhuese është metode tradicionale e përdorur ne format kordon për te  mbajtur prodhimin afër kordonit, duke formuar hallka te përhershme prodhuese te përbëra nga degëza te shkurtra dhe torbeste.