Ujitja & Plehërimi

Raporti midis azotit amoniakal dhe azotit nitror (NH4:NO3) dhe parimet e shfrytëzimit të tij në të ushqyerit e bimëve.

Azoti merr pjesë në ndërtimin e aminoacideve, proteinave dhe klorofilës. Bimët mund të thithin azot qoftë në formë nitrati (azot nitror – NO3-) qoftë në formë amoniaku (azot amoniakal – NH4+). Për këtë arsye, azoti i asimiluar nga bimët është

Reaksioni kimik i tokës (pH) dhe ndikimi i tij në të ushqyerit e bimëve.

pH është shkalla që përdorin kimistët për të matur aciditetin e tokës, substrateve artificial, ose tretësirave ushqyese. pH ka një ndikim të rëndësishëm në shkallën e përvetueshmërisë së elementëve ushqyes. Nivelet optimale të tij për të siguruar përvetueshmërinë maksimale të