Mënyra e zakonshme e prodhimit të nënshartesës vegjetative është e ashtuquajtura “me përpajnë vertikale”,  të cilat përftohen nga bimët “mëmë” të certifikuara. Prodhimi i tyre kalon nëpër disa etapa.

Përgatitja e parcelës “mëmë” të nënshartesave. Përgatitjes paraprake të parcelës ku do