Prodhimi i Fidanëve Perimorë & Frutorë

Prodhimi i fidanëve të shartuar në shalqi.

Prodhimi i shalqinit në tunele të përkohshme realizohet nëpërmjet përgatitjes paraprake të fidanëve.  Kjo është mënyra më e mirë për të rritur rendimentin e bimëve dhe në mënyrë të veçantë sasinë e frutave të hershëm të tregtueshëm. Në varësi nga

Nënshartesat kryesore të agrumeve.

 

Nënshartesat tradicionale të agrumeve janë dy; nerënxa (Citrus aurantium L) dhe trigjethëshi  (Poncirus trifoliata Raff.).  Vitet e fundit kanë hyrë në treg edhe specie të tjera nënshartesash.

 

Trigjethëshi (Poncirus Trifogliata Raf).

Është nënshartesa më e vjetër në botë me origjinë nga Kina

Çrregullimet e mundshme gjatë prodhimit të fidanëve perimorë dhe masat për korrigjimet e tyre.

Ne tabelen e meposhteme do ju shfaqet nje permbledhje e  crregullimeve te mundshme gjatë prodhimit të fidanëve perimorë, shkaqet e mundshme dhe masat për korrigjimet e tyre.

Simptomat Pamja e jashtme Shkaqet e

Torfa, kategoritë e torfave dhe shfrytëzimi i tyre si substrate për prodhimin e fidanëve.

Shfrytëzimi i torfës si substrat për prodhimin e bimëve, është rekomanduar që në fillimet e shekullit të 18-të. Që nga fillimi i shekullit të 19-të, torfa ka qenë subjekt studimesh për botanistët, kimistët, mikrobiologët dhe shkencëtarë të tjerë.

Torfa formohet nga

Kalbëzimi i fidanëve të perimeve (Pithium spp.)

 

Shenjat e sëmundjes.

Midis organizmave kërpudhore përgjegjës për kalbëzimin e fidanave në shtretër, me rëndësi parësore konsiderohen ato të gjinisë Pithium, si P. debarianum dhe P. ultimum, prekjet e të cilëve shkaktojnë një “shtrëngim” dhe hollim të qafës së kërcellit si

Prodhimi dhe përgatitja për shartim e nënshartesave të agrumeve.

 

Fidanishtja frutore është vendi ku përgatiten  nënshartesa dhe fidanët e agrumeve apo edhe drufrutorëve të tjerë. Nënshartesat e agrumeve   mund të prodhohet në mënyra të ndryshme; nëpërmjet shumëzimit me farë, me copa të gjelbra vegjetative, ose sytha dhe  meristema në

Arkiva
Regjistrohuni Për Të Rejat