Mikroklima e Mjediseve Të Mbrojtura

Diagrama e Molierit dhe aspekte praktike të shfrytëzimit të saj në kontrollin e mikroklimës në serra.

Kontrolli i përpiktë i temperaturës, lagështisë dhe i qarkullimit të ajrit në serë e bën të domosdoshme njohjen dhe shfrytëzimin e koncepteve të diagramës së Molierit. Diagrama e Molierit quhet edhe diagrama ix dhe është ndërtuar mbështetur në